PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE

 • doradzamy przy zakładaniu działalności gospodarczej,
 • preprowadzamy rejestrację w Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 • uzyskujemy numery REGON i NIP,
 • występujemy o wydanie koncesji lub zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zapewniamy bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych,
 • obsługujemy organy podmiotów gospodarczych, ich posiedzenia i zgromadzenia,
 • sporządzamy projekty dokumentów, w tym uchwał, zarządzeń, porozumień wspólników oraz umów o współpracy;
 • sporządzamy projekty dokumentów wewnętrznych podmiotów gospodarczych, w tym regulaminy organizacyjne oraz regulaminy działania ich organów;
 • doradzamy pracodawcom w zakresie ich stosunków z pracownikami i sporządzamy dokumenty pracownicze,
 • sporządzamy projekty umów handlowych i uczestniczymy w ich negocjowaniu;
 • doradzamy przy realizacji przekształceń organizacyjnych podmiotów (połączenie, podział, zmiana formy działalności),
 • przeprowadzamy audyty prawne i sporządzamy raporty (due dilligence);
 • doradzamy przy transakcjach zbycia/nabycia udziałów/akcji, aktywów oraz przy zbyciu przedsiębiorstwa;
 • uzyskujemy tytuły egzekucyjne i prowadzimy windykację należności;
 • przeprowadzamy czynności i postępowania likwidacyjne, naprawcze lub upadłościowe podmiotów gospodarczych;
 • reprezentujemy przedsiębiorców przed organami administracji państwowej i samorządowej i innymi instytucjami;
 • reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym;
 • reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.