MEDIACJE

Mediacja oznacza zorganizowane postępowanie o dobrowolnym charakterze, w którym przynajmniej dwie strony sporu próbują same osiągnąć porozumienie w celu jego rozwiązania, korzystając przy tym z pomocy osoby trzeciej – neutralnego mediatora. Postępowanie może zostać zainicjowane przez strony lub może je zaproponować lub zarządzić sąd. Wśród naszych ekspertów znajdują się mediatorzy posiadający bogate doświadczenie, którzy zapewniają stronom profesjonalne wsparcie przez cały przebieg mediacji. Zadaniem naszych mediatorów jest pomoc w wypracowaniu porozumienia poprzez m. in. ułatwienie stronom rozmowy, łagodzenie napięć w trakcie negocjacji oraz odpowiednie zadawanie pytań. Pomagamy stronom znaleźć porozumienie i przywrócić wzajemne zaufanie.

Zasady mediacji

 • Dobrowolność – strony dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym. Zgoda może zostać cofnięta na każdym etapie trwania mediacji przez każdą ze stron;
 • Bezstronność – strony w mediacji mają równe prawa i powinny być traktowane jednakowo. Nasi mediatorzy wolni są od przesądów, uprzedzeń, nie faworyzują któregokolwiek z uczestników sporu;
 • Poufność – mediator, strony i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym są obowiązane zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji;
 • Neutralność – nasi mediatorzy nie narzucają stronom własnych propozycji rozwiązań sporu, porozumienie jest wypracowywane przez same strony a jedynie na zgodny wniosek stron mediator może wskazać sposoby rozwiązania sporu.

Dlaczego warto skorzystać z mediacji?

 • zapewnienia stronom możliwość decydowania o ostatecznym wyniku postępowania,
 • zwiększa gwarancję trwałego zakończenia konfliktu,
 • pozwala stronom wypracować akceptowalne rozwiązanie problemu, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań,
 • przyczynia się do skrócenia okresu trwania postępowania sądowego (średni czas trwania procesu wynosi 395 dni, mediacja trwa 1-2 dni),
 • zapewnia równorzędną pozycję dla wszystkich stron konfliktu lub sporu,
 • pozwala spojrzeć na spór z innej perspektywy, skłonić strony do rozważenia problemu z punktu widzenia drugiej strony,
 • zapewnia wyższą skuteczność realizowanego porozumienia, bowiem strony, które same je wypracowały czują się także odpowiedzialne za ich wykonanie,
 • przyczynia się do zmniejszenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym (w przypadku zawarcia ugody przed mediatorem przed rozpoczęciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji, zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt. 1h ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych sąd z urzędu zwraca stronie całość opłaty od pisma wszczynającego postępowanie, w innych wypadkach ¾ opłaty),
 • ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem,
 • ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym w sprawie (art. 18315 p.c.), na podstawie którego można prowadzić postepowanie egzekucyjne,
 • zawarcie ugody przed mediatorem i jej zatwierdzenie przez sąd kończy postępowanie sądowe w sprawie.

Koszty mediacji

W mediacji umownej cywilnej wynagrodzenie mediatora określone jest w umowie o mediację i zazwyczaj ustalane jest indywidulanie w zależności od wartości przedmiotu sporu w sprawie.

W mediacji toczącej się na skutek skierowania przez sąd, koszty mediacji określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz U. z 2016r. poz. 921). Nasi eksperci pomogą ustalić ile wynosić będzie wynagrodzenie mediatora w zależności od wartości przedmiotu sporu oraz jakie wydatki poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji podlegać będą zwrotowi.

W jakich sprawach prowadzimy mediację?

We wszystkich. Mediacja jest możliwa we wszystkich sprawach cywilnych, w których przepisy dopuszczają zawarcie ugody. Nasza Kancelaria specjalizuje się w szczególności w prowadzeniu mediacji z sprawach z zakresu:

 • prawa cywilnego (np. o zapłatę, o dział spadku, zniesienie współwłasności, roszczenia odszkodowawcze),
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego (np. ustalenie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, podział majątku wspólnego, ustalenie alimentów),
 • prawa gospodarczego (np. o zapłatę, wykonanie umów, niezgodność towaru z umową, roszczenia wspólników i akcjonariuszy),
 • zamówień publicznych,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawa administracyjnego.
 

Kancelaria Radcy prawnego w Tarnowie-radca prawny piotr kopeć
Oferuje kompleksowe prowadzenie spraw w zakresie: MEDJACJI PRZEZ STAŁEgo Mediatora Sądowego wpisanego na listę prezesa sądu okręgowego w Tarnowie i Krakowie.