CENNIK

STAWKI I WYNAGRODZENIE KANCELARII RADCY PRAWNEGO W TARNOWIE - od 02.01.2023 r.

Wynagrodzenie kancelarii ustalane jest każdorazowo indywidualnie z klientem, a jego wysokość zależy od rodzaju, specyfiki i stopnia skomplikowania sprawy. Oferujemy różne modele rozliczeń uwzględniających sprawy.

I. PORADA I KONSULTACJA PRAWNA

Standardowe honorarium z tytułu wykonanej usługi przez kancelarię radcy prawnego w Tarnowie usługi doradztwa prawnego o przeciętnym stopniu skomplikowania wynosi 162 zł netto (200 zł brutto).

 • porada prawna – polega na analizie pytania zadanego przez Klienta i udzieleniu na nie prostej odpowiedzi, poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach, bez szczegółowej analizy, w tym dokumentów, ksiąg, rejestrów itp. (czas trwania do 30 minut) – ok. 120 zł netto (tj. 150 zł brutto);
 • konsultacja prawna – złożona informacja o sytuacji prawnej w zakresie zainteresowania Klienta oraz wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu wraz z analizą dokumentów, przepisów i orzecznictwa sądowego (czas trwania powyżej 30 minut) – od 150 zł netto.

II. PISMA PRAWNICZE NA PAPIERZE FIRMOWYM (dotyczy zleceń jednorazowych)

średni koszt standardowego pisma o przeciętnym stopniu skomplikowania, do dwóch stron papieru A4 wynosi około 400 zł netto (500 zł brutto) oraz 100 zł netto za każdą rozpoczętą stronę pisma.

 • sporządzanie projektów umów i innych dokumentów – przede wszystkim umowy w obrocie cywilnoprawnym, np. najem, sprzedaż, dzierżawa, a także projekty testamentów, wypowiedzenia umów, odstąpienia od umowy i inne – od 300 zł netto w zależności od rodzaju pisma, stopnia jego rozbudowania i złożoności sprawy.
 • umowy spółek – od 400 zł netto.

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek (pierwszego dnia po upływie terminu płatności), bez wezwania, przysługuje od dłużnika z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Regulacja ta dotyczy transakcji, których stronami są wyłącznie osoby, o których mowa w art. 2 tej ustawy, tj. w szczególności przedsiębiorcy oraz osoby wykonujące wolny zawód.

III. ZASTĘPSTWO PRAWNE PRZED SĄDAMI

Dotyczy reprezentacji Mocodawców w postępowaniach przed sądami w postępowaniu cywilnym, administracyjnym i podatkowym oraz karnym.

Podstawą do ustalania honorarium jest umowa, w której wysokość wynagrodzenia nawiązuje do stawek minimalnych, określonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

 1. W przypadku zakończenia sprawy na etapie przed wniesieniem sprawy do sądu/urzędu (np. dobrowolne zaspokojenie wezwania do zapłaty przez dłużnika, zawarcie ugody pozasądowej) należne wynagrodzenie wynosi:
 • 50% stawki minimalnej obliczonej od wartości przedmiotu sporu powiększonej o należny podatek od towarów i usług.
 1. Prowadzenie sprawy na etapie przed sądem:

 – o roszczenia pieniężne – przy średnim stopniu skomplikowania sprawy i standardowym nakładzie pracy zapewniającym staranne reprezentowanie interesów Klienta o najwyższej jakości – podstawą honorarium jest  stawka minimalna wynikająca z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych:

– powyżej 1500 zł do 5000 zł ‒ 900 zł netto;

– powyżej 5000 zł do 10 000 zł ‒ 1800 zł, netto;

– powyżej 10 000 zł do 50 000 zł ‒ 3600 zł netto;

– powyżej 50 000 zł do 200 000 zł ‒ 5400 zł netto;

– powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł ‒ 10 800 zł netto;

– powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł ‒ 15 000 zł netto;

– powyżej 5 000 000 zł ‒ 25 000 zł netto.

Warto pamiętać, że strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu), co oznacza, że w przypadku wygrania sprawy na rzecz Klienta zostają zasądzone koszty zastępstwa procesowego (odpowiadające z reguły stawce minimalnej). 

W związku z faktem, iż misją Kancelarii jest świadczenie pomocy wszystkim bez wyjątku, w tym osobom niezamożnym, których nie stać na poniesienie kosztów prowadzenia sprawy odpłatnie, Kancelaria oferuje możliwość przygotowania dla Klientów wniosków o przyznanie pomocy prawnej z urzędu. Kancelaria wielokrotnie z sukcesem reprezentowała Klientów z urzędu.

Ponadto Radca prawny przewiduje możliwość uiszczania honorarium w całości lub w częściach (honorarium częściowe) w ratach według harmonogramu określonego umową. 

Stawkę honorarium powyższa się do dwukrotności stawki minimalnej z reguły w przypadku: 

– trwania sprawy ponad 2 lata od chwili podjęcia pierwszej czynności sądowej przez radcę prawnego do zakończenia sprawy w pierwszej instancji;

– wystąpienia w sprawie co najmniej 4 terminów rozpraw lub więcej.

Ponadto, stawkę minimalną honorarium podwyższa się w przypadku konieczności podjęcia przez Mecenasa dodatkowych czynności zwiększających nakład pracy czy prowadzenia sprawy na poziomie ponadstandardowym (między innymi zlecenia przez Klienta sporządzenia dodatkowych pism w toku sprawy bez zobowiązania Sądu, zlecenia dodatkowych konsultacji – ponad te konieczne dla prowadzenia sprawy czy innych czynności Klienta powodujących zwiększenie nakładu pracy Mecenasa – wynikających np. z nieterminowego dostarczenia dokumentów przez Klienta, przemilczenia przez Klienta istotnych okoliczności sprawy itd.).

Innym stosowanym z Klientami modelem rozliczania się jest następujący sposób:

Mocodawca uiszcza radcy prawnemu honorarium w wysokości połowy stawki minimalnej netto, a w sytuacji wygrania sprawy przez Klienta i zasądzenia zwrotu kosztów od przeciwnika Klienta przez Sąd, koszty te należne są radcy prawemu. Klient uiszcza ponadto procent od odzyskanego od przeciwnika roszczenia – od 5 do 7 % roszczenia – w zależności od treści Umowy.

Tym samym możliwe jest uzależnienie części honorarium od rezultatu sprawy, tj. wygrania sprawy przez radcę prawnego dla Klienta (pactum de quota litis).

W takiej sytuacji stawka honorarium należna radcy prawnemu wynosi połowę stawki minimalnej netto, zaś radcy prawnemu przysługuje całość zasądzonych od przeciwnika kosztów postępowania oraz procent od wygranej sprawy – od 5% do maksymalnie 7% – w zależności od treści umowy. Warto zauważyć, iż Klient nie odczuwa tego, iż uiszcza radcy prawnemu procent od wygranej sprawy z uwagi na zasądzone Klientowi odsetki, albowiem roczna stawka odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi właśnie 7% – a zazwyczaj taki jest średni czas zakończenia sprawy w I instancji od jej rozpoczęcia.

 1. W przypadku postępowania sądowego przed sądem drugiej instancji obowiązuje honorarium w wysokości 50% stawki minimalnej netto obliczonej od wartości roszczenia, jak też według reguł powyżej.

Jednakże zawsze ostateczną podstawą należnego honorarium jest umowa z Klientem, a stawki określone wyżej stanowią wytyczne dla jej sformułowania i nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Powyżej opisane są jedynie najczęściej stosowane metody rozliczania Mecenasa z Klientem.

 1. Honorarium w poszczególnych rodzajach spraw:

 Przykładowo:

– ROZWÓD:

bez orzekania o winie – 1.500 zł netto;

z orzekaniem o winie – od 3.000 zł netto – w zależności od stopnia skomplikowania sprawy;

Sporządzenie pozwu o rozwód: od 1000 do 1200 zł netto.

IV. WYDATKI

Oprócz należnego honorarium (wynagrodzenia) określonego powyżej radcy prawnemu przysługuje także zwrot kosztów i wydatków poniesionych lub wyłożonych za Klienta:

 1. opłat sądowych, skarbowych, egzekucyjnych, notarialnych i innych, jeżeli są one wyłożone przez Kancelarię na rzecz Klienta – na podstawie dowodów ich poniesienia;

Radca prawny ma prawo odmówić podjęcia się dokonania określonych czynności podlegających opłacie – np. złożenia pozwu, sporządzenia apelacji –  w sytuacji nieuiszczenia przez Klienta opłat sądowych od tych pism należnych Sądowi.

 1. opłat pocztowych w kwocie zryczałtowanej 33 zł;

DODATKOWY  KOSZT   UCZESTNICTWA   W   ROZPRAWACH/ POSIEDZENIACH SĄDU

 1. na terenie Miasta Tarnowa i Krakowa – 200 zł brutto za pierwsze dwie godziny trwania rozprawy, 100 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę brutto;
 2. poza miastem Tarnów w Sądzie na terenie województwa Małopolskiego  – 500 zł brutto za pierwsze  dwie godziny trwania rozprawy, 100 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę brutto;
 3. w województwach sąsiadujących z województwem małopolskim – 700 zł brutto za pierwsze za pierwsze dwie godzinytrwania rozprawy, 100 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę brutto;
 4. w pozostałych miejscowościach w Polsce – 900 zł bruttoza pierwsze  dwie godziny trwania rozprawy, 100 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę brutto.